Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Brejk Ekonomitjänster Ab Oy (“Registeransvarig”)

FO-nummer: 3233246-4

Besöksadress: Bankgatan 10, 66900 Nykarleby

Telefon: 040-4181314

E-post: info@brejk.fi

 

2. Registrets kontaktperson

Jessica Storskrubb

Telefon: 040-4181314

E-post: jessica.storskrubb@brejk.fi

 

3. Registrets namn

Brejk Ekonomitjänster Ab Oy:s personuppgiftsregister.

 

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund

Registeransvariga behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För upprätthållande av kundrelationer och kundservice
 • För att uppfylla våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • För marknadsföringsändamål, inklusive direktmarknadsföring
 • För att utveckla kundservicen och affärsverksamheten
 • För analytiska ändamål och statistikföring
 • För uppföljning av webbplatsens besökartrafik
 • För att utveckla webbplatsens användarupplevelse


Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på kund- och avtalsförhållande, medgivande som den registrerade gett eller på den Registeransvariges berättigade intresse.

 

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper

Uppgifter om Registeransvariges Personuppgiftsregister: kunders, företags och samarbetspartners kontaktpersoner samt potentiella kunders och samarbetspartners kontaktpersoner samt uppgifter om webbplatsens användare kan sparas i registret.

Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas i registret:

 • Personens namn och titel
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post)
 • Företagets namn, kontaktuppgifter och verksamhetsområde
 • Adressuppgifter
 • Uppgifter som hänför sig till internetbeteende
 • Tekniska uppgifter samt kakor och därtill hörande uppgifter som skickats till den registrerade
 • Annan information som den registrerade själv angett för t.ex. kundservice

 

6. Registrets normala informationskällor

Uppgifter samlas normalt in av den registrerade själv med dennes tillåtelse. Uppgifter samlas också in i samband med lämnande av kontaktbegäran samt vid användning av webbtjänster (bl.a. Registeransvariges webbsidor och sociala medier) och cookies eller i samband med annan ärendehantering eller från uppgifter som fåtts i samband med deltagande i händelser.

Uppgifter kan också uppdateras från Registeransvariges andra personregister, från samarbetspartners

personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

 

7. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Registeransvarige vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till den Registeransvarige.

 

8. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Registeransvarige kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänsterna, kundservice, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden och genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till Registeransvariges underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Registeransvarige fastställt. Registeransvarige förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter. Information överförs och överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområden.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

 

9. Cookies

Registeransvariges webbsidor kan använda sig av cookies. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator eller i en annan dataterminal. Cookies skadar inte användarens dataterminal.

För att utveckla webbplatsen samlar Registeransvarige in statistisk information baserat på tjänsten Google Analytics. Google Analytics kakor sparar bl.a. information om hur användarna har kommit till webbplatsen (via sökmotor, direkt länk osv.), vilka sidor som besöktes och hur länge besöket på respektive sida varade. Med hjälp av denna information kan vi ytterligare utveckla vår webbplats. Statistik förs gällande användarmängd, användarland, användartid, vilken webbläsare som använts samt det innehåll besökaren besökt.

Användaren kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

 

10. Den registrerades rättigheter


Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i Registeransvariges personuppgiftsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt. 

Motsättnings- och begränsningsrätt

Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att Registeransvarige har behandlat informationen lagstridigt eller att Registeransvarige inte har rätt att behandla uppgifter som berör den registrerade.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur Registeransvariges personuppgiftsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Registeransvariges marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med den registrerades medgivande eller uppdrag som grund, har den registrerade rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Registeransvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av den registrerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till Registeransvarige enligt elfte punkten i denna dataskyddsbeskrivning.

 

11. Kontakt

Den registrerade bör sända en begäran som gäller den registrerades rättigheter per e-post till den adress som nämns i punkt två.

Registeransvarige kan be den registrerade att specificera sin begäran och att bestyrka sin identitet före begäran behandlas. Registeransvarige kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Registeransvarige svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

 

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

 

13. Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Registeransvarige. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Registeransvariges tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

 

14. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Registeransvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Registeransvarige rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

 

Beskrivningen uppdaterad 19.10.2021