Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Brejk Ekonomitjänster Ab Oy (“Rekisterinpitäjä”)

Y-tunnus: 3233246-4

Osoite: Bankgatan 10, 66900 Nykarleby

Puhelin: 040-4181314

Sähköposti: info@brejk.fi

 

2. Rekisteriasiosta vastaava yhteyshenkilö

Jessica Storskrubb

Puhelin: 040-4181314

Sähköposti: jessica.storskrubb@brejk.fi

 

3. Rekisterin nimi

Brejk Ekonomitjänster Ab Oy:n henkilötietorekisteri.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ylläpitääkseen asiakassuhteita ja -palvelua
 • Pitääkseen kiinni sopimuksellisista ja lakisääteisistä velvollisuuksista
 • Markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
 • Analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
 • Verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
 • Verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen


Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja rekisterinpitäjän asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä rekisterinpitäjän verkkosivuston käyttäjistä.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi ja titteli
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti)
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Osoitetiedot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Muu tieto, jonka rekisteröity on jakanut esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Tietoja myös kerätään yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä sekä verkkopalveluiden (mm. Rekisterinpitäjän verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja evästeiden käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Tietoja voidaan päivittää lisäksi Rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

 

7. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

 

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen.Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietoja ei lähetetä eikä jätetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietosi voidaan siirtää toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten ja lain mukaisten ehtojen mukaisesti.

 

9. Evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivut voivat käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu käyttäjän tietokoneeseen tai toiseen datapäätteeseen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän datapäätettä.

Rekisterinpitäjä kerää tilastollista tietoa perustuen Google Analytics –palveluihin nettisivujen kehittämistä varten. Google Analytics -evästeet tallentavat tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet (hakukone, suora linkki jne.), millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme edelleen ja seuraamaan uusien kehitystoimien onnistumista. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut.

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin verkkosivujen toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

ekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.

Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista Rekisterinpitäjän rekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. mukaisesti.

 

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Seloste päivitetty 19.10.2021